1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 23 آبان 97
  

اگر $A={{\left[ {{a}_{ij}} \right]}_{2\times 3}}$ که در آن ${{a}_{ij}}=\left\{ \begin{matrix}
   {{i}^{2}}+1  \\
   i+j  \\
   i-j+2  \\
\end{matrix}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{matrix}
   i=j  \\
   i \gt j  \\
   i \lt j  \\
\end{matrix} \right.$ مجموع درایه‌های سطر دوم، چند واحد از مجموع درایه‌های ستون سوم کم‌تر است؟