آموزش و پرورش ناحیه عسلويه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه عسلويه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه عسلويه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس ناحیه عسلويه