آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 95 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 95 خرداد 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 اردیبهشت 1395 خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393 دی 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 1398 آبان 1395 اسفند 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 1398 فروردین 1395 اسفند 1395 آبان 1394 آذر 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 2 یزد
تشخیص آهنربا از آهن
توسط سیدطاها موسوی در 15 خرداد
آیا نمک خوراکی و آب مقطر خالص هستند؟
توسط فرشید امیری گودرزی در 15 خرداد
با گرم كردن ٤٩٩ گرم از نمک CuSO₄.5H₂O تا زمانی که…
توسط تختمو بده بخوابم بعدشم من ميدم در 15 خرداد