آموزش و پرورش ناحیه قرچک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه قرچک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه قرچک

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه قرچک