{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #کلاسهای_آنلاین

آموزش و پرورش ناحیه شهریار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شهریار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شهریار

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1400 خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1396 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه شهریار