آموزش و پرورش منطقه 4 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 4 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 4 تهران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مهر 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1397 مهر 1396 آذر 1396 دی 1396 بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1399 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

فروردین 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس منطقه 4 تهران