آموزش و پرورش منطقه 4 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 4 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 4 تهران

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مهر 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1394 خرداد 1392

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 97 آبان 1398 مهر 1397 آبان 1397 بهمن 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 97 آذر 97 مهر 1398 مهر 1397 آبان 1397 آذر 1397 بهمن 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 97 دی 1396 بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 97 مرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1398 مرداد 1398 مهر 1398 مهر 1397 آذر 1397 بهمن 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

فروردین 1398

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396
مدارس منطقه 4 تهران