آموزش و پرورش ناحیه خور و بیابانک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه خور و بیابانک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه خور و بیابانک

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس ناحیه خور و بیابانک