آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مهر 1396 فروردین 1395 مهر 1395 آذر 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397 اسفند 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1397 بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مهر 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 3 اصفهان