آموزش و پرورش ناحیه نکا صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه نکا در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه نکا

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396
مدارس ناحیه نکا