آموزش و پرورش ناحیه 1 همدان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 همدان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 همدان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398 خرداد 1395 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1393 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه 1 همدان