آموزش و پرورش ناحیه سیریک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سیریک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سیریک

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه سیریک