آموزش و پرورش ناحیه بندر جاسک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بندر جاسک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بندر جاسک

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه بندر جاسک