آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 2 اراک