آموزش و پرورش ناحیه جوانرود صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه جوانرود در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه جوانرود

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 آذر 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس ناحیه جوانرود