آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396
مدارس ناحیه 1 کرمانشاه