آموزش و پرورش ناحیه اوز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه اوز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه اوز

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1393 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه اوز