{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_مهر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 اردیبهشت 1399 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

دی 1399 خرداد 1398
مدارس ناحیه 1 شیراز
فرآورده را تعریف کنید.
توسط محمدرضا علیزاده در 30 مهر
تفاوت ترکیبات مولکولی و یونی چیست؟
توسط امیرعباس جمشیدیان در 30 مهر
مراحل تغییرات سوختن شمع؟
توسط محمد شمس آبادی در 30 مهر