آموزش و پرورش ناحیه آبیک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه آبیک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه آبیک

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 شهریور 1396 خرداد 1395 شهریور 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه آبیک