آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396 دی 1394 دی 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 شهریور 1397 خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه 1 قزوین
مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد