آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 آذر 1397 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 دی 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه 2 زنجان