آموزش و پرورش ناحیه بهبهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بهبهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بهبهان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه بهبهان