{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه ایذه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ایذه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ایذه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1402 دی 1401 دی 1400 دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

تیر 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399
مدارس ناحیه ایذه
الگوی 4 ، 1- ، 4- ، 5- را ادامه دهید
توسط محدثه داودی مهر در 15 آذر
ماده A مطابق شکل در ظرف مقابل قرار دارند؟
توسط میثم مظفری بابادی در 15 آذر
الگوی 4، 1- ، 4- ، 5- ادامه دهید
توسط محدثه داودی مهر در 15 آذر
رابطه فیزیکی فشار در شاره ها
توسط رضا شاکری در 15 آذر