آموزش و پرورش ناحیه ایذه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ایذه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ایذه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه ایذه