آموزش و پرورش ناحیه گناباد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه گناباد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه گناباد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه گناباد