آموزش و پرورش ناحیه کلات صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه کلات در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه کلات

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396
مدارس ناحیه کلات