آموزش و پرورش ناحیه صالح آباد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه صالح آباد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه صالح آباد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه صالح آباد