آموزش و پرورش ناحیه سبزوار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سبزوار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سبزوار

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 97 اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه سبزوار