آموزش و پرورش ناحیه سبزوار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سبزوار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سبزوار

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

بهمن 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه سبزوار
مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد