آموزش و پرورش ناحیه خواف صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه خواف در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه خواف

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399 خرداد 1399 اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه خواف