آموزش و پرورش ناحیه جغتای صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه جغتای در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه جغتای

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس ناحیه جغتای