آموزش و پرورش ناحیه تربت حیدریه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تربت حیدریه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تربت حیدریه

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

بهمن 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه تربت حیدریه