آموزش و پرورش ناحیه تایباد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تایباد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تایباد

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 95

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394 دی 1393 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 95
مدارس ناحیه تایباد