آموزش و پرورش ناحیه تایباد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تایباد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تایباد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394 دی 1393 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 95
مدارس ناحیه تایباد
مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد