آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1393

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

خرداد 1398 تیر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه 6 مشهد