آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 95

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 4 مشهد