آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 95

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 شهریور 1396 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1398 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 4 مشهد