آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مهر 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مرداد 1398 مهر 1398 آذر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مهر 1398
مدارس ناحیه 3 مشهد