آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 تیر 1398 مرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396
مدارس ناحیه 2 مشهد