آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397
مدارس ناحیه 1 مشهد