آموزش و پرورش ناحیه بوشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بوشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بوشهر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه بوشهر