آموزش و پرورش ناحیه نظرآباد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه نظرآباد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه نظرآباد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه نظرآباد