{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 95

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1399 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395
مدارس ناحیه 4 کرج