آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398
مدارس ناحیه 2 کرج
سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین