آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1397 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397
مدارس ناحیه 1 کرج