آموزش و پرورش ناحیه سرعین صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سرعین در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سرعین

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 اردیبهشت 96 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 97 دی 97 اسفند 97 مهر 1397 آذر 1397 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 اردیبهشت 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 97 آبان 97 آذر 97 دی 97 اسفند 97 مهر 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1396 دی 1396 بهمن 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

بهمن 1396 اسفند 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 1396 اسفند 1396
مدارس ناحیه سرعین