آموزش و پرورش ناحیه سرعین صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سرعین در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سرعین

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 اردیبهشت 96 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 97 اسفند 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 97
مدارس ناحیه سرعین