آموزش و پرورش ناحیه کلیبر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه کلیبر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه کلیبر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه کلیبر