آموزش و پرورش ناحیه ورزقان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ورزقان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ورزقان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394
مدارس ناحیه ورزقان