آموزش و پرورش ناحیه هوراند صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه هوراند در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه هوراند

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه هوراند