آموزش و پرورش ناحیه شبستر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شبستر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شبستر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397
مدارس ناحیه شبستر