آموزش و پرورش ناحیه آذرشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه آذرشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه آذرشهر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1397
مدارس ناحیه آذرشهر