آموزش و پرورش ناحیه آذرشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه آذرشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه آذرشهر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 آذر 1396
مدارس ناحیه آذرشهر