آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 آذر 1397 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 3 تبریز