آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 2 تبریز