گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/08/9

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی سوم | فصل 4: ضرب و تقسیم | مبحث تقسیم

دبستان سوم ریاضی دی 1400

دانش آموزان در پایان تدریس ...

✅ در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند.
✅ به مفهوم تقسیم پی ببرند.
✅ قادر به کشیدن شکل برای تقسیم باشند.
✅ نماد تقسیم را در جایگاه درست قرار دهند.
✅ به مفهوم دسته و تعداد آن در تقسیم کردن پی ببرند.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی سوم  | فصل 4: ضرب و تقسیم | مبحث تقسیم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 3061
ثبت شده در 1400/08/9
احمدرضا محمدزمانی